OFE Dziedziczenie przed emeryturą

Środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym podlegają dziedziczeniu w przypadku zgonu Członka Funduszu w okresie trwania członkostwa w OFE- czyli PRZED osiągnięciem wieku emerytalnego i "wykupieniem" emerytury.
Zasady wypłaty środków z OFE w związku ze zgonem Członka Funduszu oparte są na zapisach Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych.

Wypłata środków po śmierci Członka Funduszu.

W sytuacji, gdy Członek Funduszu w chwili śmierci pozostaje w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową, to 50% środków z okresu wspólności majątkowej przypada współmałżonkowi na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Pozostała cześć środków, a więc tych które nie zostaną wypłacone współmałżonkowi do OFE, jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym lub spadkobiercom.

 

W przypadku, gdy w trakcie trwania członkostwa w OFE Członek Funduszu nie był w związku małżeńskim (lub nie posiadał wspólności majątkowej), całość środków z OFE jest wypłacana osobie wskazanej lub spadkobiercy. Podatek pobiera i odprowadza PTE.

 

Osoby wskazane

Członek Funduszu może wskazać osobę lub osoby, które będą dziedziczyły zgromadzony kapitał w przypadku jego śmierci (osoby uposażone). Gdy brak takiego wskazania, środki z OFE wchodzą w skład spadku i podlegają sądowemu postępowaniu spadkowemu.

Członek Funduszu wskazując osoby uprawnione do wypłaty środków może zadecydować o ich udziale poprzez wskazanie procentowe. Jeśli nie wskaże udziału procentowego, środki dzielone są po równo między osoby wskazane.


Wpisał: za money.pl   Zmieniony ( 16.11.2009. )  
informacje - publikacje multiofe.pl