Ofe w czasie kryzysu

czyli czy w funduszu można stracić

W przypadku bessy, tak jak pokazał ostatni rok, fundusze emerytalne mogą przynosić straty. W tej chwili nie ma systemu gwarantującji kapitału. Jednak straty OFE są ograniczone dwoma mechanizmami: pierwszy to wymóg osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu (czyli jeśli wyniki danego ofe drastycznie odbiegają od reszty musi on dopłacić na konta członków różnicę), drugi to ograniczenia inwestycyjne. Limit inwestycji w akcje zagraniczne to 5%, limit lokat w akcje to 40%. Eksperci oceniają te limity wręcz jako zbyt ostrożne. Pamiętac trzeba, że OFE zakładają długofalową (MINIMUM 5letnią) politykę inwestycyjną. Aby system emerytalny był wydajny, potrzeba aby osiągnąć około 5procentową realną (ponad inflację) stopę zwrotu w całym okresie oszczędzania na emeryturę (20-30 lat), co z kolei wg analityków jest możliwe tylko i wyłącznie przy znacznym zaangażowaniu w akcje. To zaś oznacza, że okresowo mogą wystąpić spadki, zgodnie z poziomem ryzyka inwestycji w akcje.

Ostatnie zarzuty, że w okresie ubiegłych dwóch lat większe zyski przyniosłyby lokaty w akcje nie uwzględniają właśnie oceny ryzyka. Paradoksalnie- mimo iż wydaje się, że lokaty bankowe są najbezpieczniejszym instrumentem, ostatnie wydarzenia w Ameryce pokazały że tak być nie musi. Środki pozyskane z lokat bank "lokuje" w kredyty. W tym momencie klient lokaty traci kontrolę nad poziomem ryzyka swoich środków, ponieważ nie ma wpływu na oceny ryzyk kredytowych dokonywanych przez bank. W sytuacji, gdyby poziom bezpieczeństwa kredytu bank ocenił źle, nastąpiłoby znaczne prawdopodobieństwo utraty olbrzymiej części lokaty, tak jak w przypadku upadłości banków amerykańskich.

Środki zgromadzone w OFE są natomiast gwarantowane w całości: najpierw przez rezerwy samego funduszu (obowiązkowe, wysokie wymagania kapitału własnego), potem przez wspólny dla wszystkich ofe fundusz rezerwowyw, na koniec przez skarb państwa. Stąd podmiot inwestujący, czyli PTE, musi miec bardzo dokładną kontrolę nad poziomem ryzyka swoich inwestycji.


Wpisał: multiofe.pl   Zmieniony ( 18.01.2009. )  
publikacje multiofe.pl