Jak wybrać OFE?

Każda osoba, z chwilą objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, a więc w szczególności rozpoczynająca pracę zawodową, powinna zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Decyzja o wyborze funduszu powinna być świadoma i poprzedzona analizą przynajmniej kilku kryteriów.

OFE warto wybrać samemu

Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Młodzi ludzie zwykle nie myślą o emeryturze, ale decyzja o wyborze OFE powinna być świadoma i poprzedzona analizą Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Warto śledzić stopy zwrotu OFE. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje takie dane dwa razy w roku, na początku kwietnia i października. Uwzględnić należy poziom ryzyka, przy jakim osiągnięto określony wynik. Niełatwo zrobić to samodzielnie, ale w prasie czy w internecie dostępne są wyniki badań przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów. Podstawowym zadaniem funduszu emerytalnego jest gromadzenie i pomnażanie środków swoich członków. Za usługę tę zarządzający funduszem pobierają określone opłaty. Opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są zbliżone. Z tego względu czynnik kosztów należy traktować tylko jako pomocniczy. Rodzaj i maksymalną wysokość opłat określają przepisy ustawowe - wysokość obowiązująca w poszczególnych OFE określają ich statuty. Decydując się na wybór funduszu warto sprawdzić jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego. Solidni i wiarygodni akcjonariusze dają rękojmię, że fundusz będzie funkcjonował w oparciu o najlepsze zasady obowiązujące w instytucjach finansowych. Kryterium, które należy wziąć pod uwagę jest także poziom obsługi z jakim spotyka się klient, przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Informacje te będą w przyszłości pomocne przy ocenie funduszu.

Przesłanki trafnej decyzji

na podstawie publikacji Komisji Nadzoru Finansowego "Czym się kierować przy wyborze OFE"
  Wśród najważniejszych kryteriów można wskazać
 • efektywność inwestycyjną funduszu,
 • poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego,
 • koszty,
 • wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem emerytalnym,
 • poziom obsługi klienta.
  Zmienne o dużym znaczeniu
 • wyniki inwestycyjne
  Kluczowe znaczenie dla klienta powinny mieć wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Oceny efektywności inwestycyjnej można dokonać śledząc wyliczane i publikowane regularnie przez KNUiFE stopy zwrotu OFE. Ważne jest, żeby fundusz regularnie notował wyniki lepsze od średniej wszystkich funduszy.
 • ryzyko
  Właściwa ocena efektywności inwestycyjnej obejmuje także zbadanie poziomu ryzyka, przy jakim osiągnięto określony wynik. Tego typu analiz trudno dokonać we własnym zakresie, jeśli nie dysponuje się danymi oraz specjalistyczną wiedzą. W takim przypadku pozostaje korzystanie z badań przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów.
 • obsługa
  Kryterium, które należy wziąć pod uwagę jest także poziom i dostępność obsługi z jakim spotyka się klient. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej.
  Zmienne o mniejszej wadze
 • opłaty
  Zarządzający funduszem pobierają określone opłaty. Ostatnia nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych sprawiła, że opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są zbliżone. Z tego względu czynnik kosztów należy traktować tylko jako pomocniczy
 • akcjonariusze
  Decydując się na wybór funduszu warto sprawdzić jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego. Solidni i wiarygodni akcjonariusze dają rękojmię, że fundusz będzie funkcjonował w oparciu o najlepsze zasady obowiązujące w instytucjach finansowych

Wpisał: materiały KNF   Zmieniony ( 11.01.2014. )  
informacje - publikacje multiofe.pl