A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Ostatnio dodane

 • lepsze OFE niż się wydaje
  Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od starożytności- populizm i demagogię. Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie. Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji do prywatnej części systemu. Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.
 • Jakie są korzyści z bycia w OFE
  Pytanie zadane obsłudze OFE: co zyskam przystępując do OFE?

Szukaj

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
pomoc multiofe.pl arrow faq arrow pozostałearrow Pojęcia i definicje
Pojęcia i definicje
Wpisał:
za nbportal.pl
 • Aktywa OFE - suma wpłacanych do funduszu składek, które są przez niego inwestowane.
 • Alokacja składki - pomniejszona o prowizję OFE, część składki, która jest inwestowana przez fundusz emerytalny.
 • Członek OFE - osoba ubezpieczona, która podpisała umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym.
 • Depozytariusz - bank, któremu Otwarty Fundusz Emerytalny powierza swoje aktywa (powstałe ze składek członków funduszu) do przechowywania. 
 • Dywersyfikacja portfela - narzucony na fundusz emerytalny przez ustawę obowiązek inwestowania w różne instrumenty finansowe w określonych limitach, w celu  zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.
 • Filar I - obowiązkowy, powszechny, administrowany przez państwo (patrz Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
 • Filar II - obowiązkowy, powszechny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty (patrz Otwarty Fundusz Emerytalny).
 • Filar III - dodatkowy, dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty, na przykład: Pracowniczy Program Emerytalny (lub Indywidualne Konto Emerytalne - od września 2004 r.)
 • Fundusz Gwarancyjny - fundusz stanowiący zabezpieczenie w razie wystąpienia niedoboru w Otwartych Funduszy Emerytalnych, zasilany przez nie w postaci składki określonej procentowo od wartości aktywów netto funduszy.
 • FRD (Fundusz Rezerw Demograficznych) - jest to odrębny fundusz, który gromadzi środki od ubezpieczonych, które mogą być wykorzystane nie wcześniej niż w roku 2009 r. Środki FRD mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, który wynikałby z przyczyn demograficznych. 
 • FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) - państwowy fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Imienny raport miesięczny - zawiera informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, przedkładane ZUS przez płatnika składek za dany miesiąc kalendarzowy.
 • Indywidualne konto emerytalne w ZUS - konto prowadzone dla każdego ubezpieczonego, które zawiera informacje o wpłaconych składkach na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
 • Jednostka rozrachunkowa - forma zapisu wartości środków na rachunku w funduszu emerytalnym. Liczba jednostek rozrachunkowych, zapisywanych na koncie klienta, to wynik podzielenia kwoty, którą należy zapisać na rachunku, przez wartość jednostki w dniu przeliczenia. Bieżące wartości jednostek rozrachunkowych są publikowane między innymi w ogólnopolskich dziennikach.
 • Kapitał początkowy - jest wyliczany dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczony będzie miał policzoną wartość emerytury, jaką dostałby, gdyby w momencie wprowadzenia reformy dysponował nabytymi w pełni uprawnieniami emerytalnymi.
 • KNUiFE (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) - organ administracji rządowej, komisja przejęła zadania zlikwidowanych: Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Zadaniem komisji jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której ubezpieczyciel nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.
 • Minimalna wymagana stopa zwrotu jest najmniejszym akceptowanym zyskiem z inwestycji. Określana jest jako stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, lub o 4 pkt procentowe, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.
 • OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) - fundusz do którego płynie część składki emerytalnej, jest zarządzany przez spółki akcyjne - Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych i lokowanie ich, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Każdy zatrudniony ma obowiązek wybrać tylko jeden fundusz emerytalny, do którego miesięcznie wpływać będzie 7,3% wynagrodzenia ubezpieczonego. Fundusz za zarządzanie składkami pobiera prowizję, środki w nim zgromadzone są dziedziczone.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych tj. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz pieniężna wartość świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)  - uruchamiane dobrowolnie przez pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury, działające w ramach III filara. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia pracowników z pracodawcą i z inicjatywy pracodawcy może utworzyć jeden lub kilka zakładów, jedna lub kilka branż, albo przedsiębiorstwa z jednej gminy czy dzielnicy.
 • Prospekt informacyjny funduszu - stanowi obowiązkowy dokument publikowany raz do roku, który zawiera statut oraz wszelkie informacje pozwalające ocenić ryzyko przystąpienia do funduszu lub dokonanie oceny jego działalności.
 • PTE (Powszechne Towarzystwo Emerytalne) - spółka akcyjna, której przedmiotem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich.
 • RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej, informacja o składkach na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którą płatnik składek jest zobowiązany przekazywać ubezpieczonemu.
 • Statut OFE - dokument określający cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania Otwartego Funduszu Emerytalnego.
 • Stopa zastąpienia - wyraża relację między wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w okresie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego.
 • Stopa zwrotu funduszu - wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed dwoma latami oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym  miesiąca przypadającego przed dwoma latami.
 • Średnia ważona stopa zwrotu - suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wyliczona jest za ostatnie 36 miesięcy i podawana do publicznej wiadomości przez KNUIFE na koniec marca i września.
 • Ubezpieczony - osoba fizyczna podlegająca co najmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu)  i/ lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Waloryzacja emerytur i rent - podwyższanie w celu zachowania co najmniej ich realnej wartości w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Wiek emerytalny - określony ustawowo wiek, w którym możliwe (lecz nie konieczne) jest przejście na emeryturę. Obecnie obowiązujące normy to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
 • Wypłata transferowa - przeniesienie środków znajdujących się w jednym funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpieczonego, fuzji lub upadku.
 • Zakład Emerytalny (ZE) - spółka akcyjna, której zadaniem ma być wypłacanie członkom OFE emerytur. ZE mają powstać na rok przed przejściem na emeryturę najstarszych członków funduszy, czyli przed 2009 r.
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - państwowa jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną. ZUS ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do świadczeń oraz określa zasady ich wypłacania, pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, prowadzi rozliczenia z zakładami pracy i innymi jednostkami z tytułu wypłacanych przez nie świadczeń podlegających finansowaniu przez ZUS, kontroluje wykonywanie przez zakłady pracy obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego.
 • Tags
  « poprzedni artykuł   następny artykuł »

  Powered by EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org

  NOWINKI

  Joomla Templates by Joomlashack